Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 29 (2022), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2022

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Słowa kluczowe: samozatrudnienie, praca na własny rachunek, jednoosobowa działalność gospodarcza, ochrona praw socjalnych, zatrudnienie niepracownicze, self-employment, sole proprietorship, protection of social rights, non-employee, praca na własny rachunek (samozatrudnienie), ryzyko gospodarcze, samozatrudnienie pozorne, pojęcie modelu ochrony pracy, ochrona wykonawców pracy, economic risk, sham self-employment, the concept of labor protection model, protection of work contractors, pozorne samozatrudnienie, pojęcie pracownika w Unii Europejskiej, swoboda świadczenia usług, false self-employment, concept of ‘worker’ in European Union law, free movement of services, osoba pracująca na własny rachunek, pojęcie pracownika konstytucyjnego, prawa zbiorowe, self-employed person, concept of a constitutional worker, collective rights, inimalna płaca godzinowa, ochrona wynagrodzenia, działalność gospodarcza, pracownik, mimimum hourly wage, the protection of wage, economic activity, employee, uprawnienia związane z rodzicielstwem, ochrona pracy kobiet, rights related to the parenthood, protection of women’s work, związki zawodowe, działacz związkowy, umowy prawa cywilnego, rozwiązanie umowy, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, wynagrodzenie, trade unions, trade union activist, civil law contract, termination of contract, release from the obligation to perform work, remuneration, working poor / in-work poverty, European Union social policy, European Union law, European Pillar of Social Rights, national policy of counteracting social exclusion, biedni pracujący, polityka społeczna Unii Europejskiej, prawo Unii Europejskiej, Europejski filar praw socjalnych, polityka krajowa przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, healthcare provider, medical profession, health system, leczniczy, zawody medyczne, system ochrony zdrowia, kontrakt cywilnoprawny, komornik, aksjologia, zdrowie, nieskazitelny charakter, kryteria selekcyjne do zawodu, zawód prawniczy, zawód zaufania publicznego, judicial enforcement officer, axiology, health, impeccable character, selection criteria for the profession, legal profession, profession of public trust

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Self-employment and the legal model of protection in Poland

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 3, s. 257-268
Data publikacji online: 20 października 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.021.16566

Ponoszenie ryzyka gospodarczego jako cecha osoby pracującej na własny rachunek

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 3, s. 269–278
Data publikacji online: 20 października 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.022.16567

Praca na własny rachunek w ramach Unii Europejskiej w świetle prawa i orzecznictwa

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 3, s. 279-290
Data publikacji online: 20 października 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.023.16568

Praca na własny rachunek w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 3, s. 291-304
Data publikacji online: 20 października 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.024.16569

Praca na własny rachunek a ochrona wynagrodzenia za pracę

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 3, s. 305-317
Data publikacji online: 20 października 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.025.16570

Praca na własny rachunek a uprawnienia związane z rodzicielstwem

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 3, s. 319–330
Data publikacji online: 20 października 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.026.16571

Status prawny działacza związkowego wykonującego pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 3, s. 331-340
Data publikacji online: 20 października 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.027.16572

In-Work Poverty: A Multi-Layered Problem across European Union Countries

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 3, s. 341-349
Data publikacji online: 20 października 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.028.16573

Systems for the Protection of the Interests of Health Professionals Employed by Medical Establishments

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 3, s. 351-362
Data publikacji online: 20 października 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.029.16574

Aksjologia w zawodzie komornika sądowego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 3, s. 363-376
Data publikacji online: 20 października 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.030.16575

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".