Systems for the Protection of the Interests of Health Professionals Employed by Medical Establishments

Jagoda Jaskulska

Abstrakt

The article is devoted to the issue of the employment of medical personnel in medical entities under Polish law. It presents the permissible forms of employment of medical professionals, with particular emphasis on contracts for the provision of health services, the so-called civil law contracts, which have their source in Art. 26 and 27 of the Act on medical activity. The focus is on the differentiation of the protection of the interests of these persons depending on the form of employment adopted. The article also includes a consideration of the scope of reference of the regulation expressed in Art. 22 § 11 and 12 of the Labour Code to civil law contracts concluded by medical entities with persons practising a medical profession.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: healthcare provider, medical profession, health system, civil law contract, leczniczy, zawody medyczne, system ochrony zdrowia, kontrakt cywilnoprawny
References

Banaszczyk Z. (2020) Umowy handlowe w prawie medycznym [in:] M. Stec (ed.), Prawo umów handlowych, Warszawa (series: System Prawa Handlowego, Vol. 5c).

Bączyk-Rozwadowska K. (2018) Samodzielność zawodowa pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego, Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 22.

Buczek E. (2016) [in:] M. Kopeć (ed.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa.

Chauvin T., Czapska-Małecka K., Gogol P. (2021) Stosunek pracy lekarzy na kontraktach w kontekście ochrony przed mobbingiem, Przegląd Prawa Medycznego, Vol. 2, No. 4.

Jaskulska J., Jaskulski M. (2021) Dyżur medyczny a kodeksowa regulacja dyżuru pracowniczego w świetle standardów pozakrajowych, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, No. 3.

Klimek D. (2010) Kontraktowa forma świadczenia pracy w ochronie zdrowia szansa czy zagrożenie?, Polityka Społeczna, No. 7.

Kubot Z. (2011) Rodzaje kontraktów cywilnoprawnych personelu medycznego w świetle ustawy o działalności leczniczej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, No. 8.

NIK [Najwyższa Izba Kontroli, Supreme Audit Office] (2019) Raport: System ochrony zdrowia w Polsce stan obecny i pożądane kierunki zmian, Warszawa, https://www.nik.gov.pl/plik/id,20223,vp,22913.pdf (access: 20 November 2021).

Piątkowski J. (2017) Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy, Toruń.

Rek T. (2019) [in:] M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa.

Statistics Poland, Persons in employment in the national economy in 2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2020-roku,7,18.html# (access: 20 November 2021).

Włodarczyk M. (2021) Status prawny pracowników medycznych [in:] K.W. Baran, Z. Goral (eds.), System prawa pracy, Vol. 11: Pragmatyki pracownicze, Warszawa.

Court sentences

Judgment of the Supreme Court of 28 October 1998, I PKN 416/98, LEX 35429.

Judgment of the Supreme Court of 13 April 2000, I PKN 594/99, OSNP 2001, No. 21, item 637.

Judgment of the Supreme Court of 23 October 2006, I PK 113/06, LEX 208407.

Judgment of the Supreme Court of 29 June 2010, I PK 44/10, OSNP 2011, No. 2324, item 294.

Judgment of the Supreme Court of 18 July 2012, I UK 90/12, LEX 1232232.

Judgment of the Court of Appeal in Lublin of 25 July 2013, I ACa 73/13, LEX 1353794.

Judgment of the Supreme Court of 10 January 2014, III PK 44/13, LEX 1754242.

Judgment of the Court of Appeal in Gdańsk of 17 November 2015, III AUa 930/15, LEX 1950608.

Judgment of the Supreme Court of 5 December 2017, II PK 286/17, LEX 2434444.

Judgment of the Supreme Court of 20 June 2018, I PK 48/17, LEX 2508183.

Judgment of the Supreme Court of 17 January 2019, III PK 128/17, LEX 2607242.

Judgment of the Supreme Court of 29 November 2019, I PK 358/16, LEX 2433081.

Judgment of the Supreme Court of 3 December 2019, I PK 189/18, LEX 3011505.

Resolution of the Supreme Court of 3 June 2020, III UK 351/19, LEX 3207953.

Judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 19 June 2002, III APa 197/01, LEX 74579.

Judgment of the Court of Appeal in Gdańsk of 7 October 2020, V ACa 266/20, LEX 3101792.

Legal acts

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Dz.U. 1997, No. 78, item 483 as amended.

The Civil Code Act of 23 April 1964, Dz.U. 2022, item 1360 consolidated text, as amended.

The Labour Code Act of 26 June 1974, Dz.U. 2020, item 1320 consolidated text, as amended.

The Act of 30 August 1991 on health care facilities, Dz.U. 2007, No. 14, item 89 consolidated text, as amended.

The Act of 5 December 1996 on the professions of physician and dentist, Dz.U. 2022, item 1731, consolidated text, as amended.

The Act of 15 April 2011 on medical activity, Dz.U. 2022, item 633 consolidated text, as amended.

The Act of 15 July 2011 on nursing and midwifery professions, Dz.U. 2022, item 551 consolidated text, as amended.

The Act of 25 September 2015 on the profession of physiotherapist, Dz.U. 2022, item 168 consolidated text, as amended.

The Entrepreneurs Law Act of 6 March 2018, Dz.U. 2021, item 162 consolidated text, as amended.

The Public Procurement Law Act of 11 September 2019, Dz.U. 2021, item 1129 consolidated text.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".