Praca na własny rachunek a ochrona wynagrodzenia za pracę

Artur Tomanek

Abstrakt

Self-Employment and Wage Protection

The Act of 10 October 2002 of the minimum wage, as amended in 2016, has granted a right of minimum hourly wage to natural persons who carry out economic activity and employ neither employees nor mandataries. Minimum hourly wage is a subject of protection based on a concept of employees’ wage protection which is laid down in Polish Labour Code. In this text the aspects of protection laid down in the amended Act of the minimum wage are analysed, not excluding the protection against execution in the meaning of the Civil Procedure Code. In conclusion the author states that the subjective scope of above-mentioned protection goes too far taking into account that natural persons who carry out economic activity on the real market do not need a protection based on labour law concept.

 

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: inimalna płaca godzinowa, ochrona wynagrodzenia, działalność gospodarcza, pracownik, mimimum hourly wage, the protection of wage, economic activity, employee
References

Bomba K. (2018) Egzekucja sądowa z wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług po nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 22.07.2016 r., „Państwo i Prawo”, nr 6.

Duraj T. (2009) Praca na własny rachunek a prawo pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 11.

Duraj T. (2019) Przyszłość cywilnoprawnych stosunków zatrudnienia [w:] T. Duraj (red.), Stosowanie umów cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Łódź.

Flaga-Gieruszyńska K. (2019) [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa.

Hauser M. (2015) Odpowiednie stosowanie przepisów prawa – uwagi porządkujące, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji”, nr 2724(65).

Jaśkowski K., Maniewska E. (2017) Minimalne wynagrodzenie w umowach zlecenia i o świadczenie usług, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 2.

Kubot Z. (2000) Szczególne formy zatrudnienia i samozatrudnienia [w:] Z. Kubot (red.), Szczególne formy zatrudnienia, Warszawa.

Kunicki I. (2020) Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz ograniczenia egzekucji, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego”, nr 1.

Makowski D. (2018) [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 8: M. Włodarczyk (red.), Prawo rynku pracy, Warszawa.

Prusinowski P. (2020) [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, t. 1: Art. 1–113, Warszawa.

Szachta J. (2012) Problem ograniczenia egzekucji ze świadczenia otrzymywanego przez zleceniobiorcę z tytułu umowy zlecenia, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego”, nr 9.

Sobczyk A. (2012) Wynagrodzenie minimalne zleceniobiorców, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 8.

Szubert W. (1976) Zarys prawa pracy, Warszawa.

Świątkowski A.M. (2008) Międzynarodowe prawo pracy, t. 1: Międzynarodowe publiczne prawo pracy – standardy międzynarodowe, wol. 2, Warszawa.

Tomanek A. (2017) Status osoby samozatrudnionej w świetle znowelizowanych przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 1.

Wagner B. (2000) [w:] T. Zieliński (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Akty prawa międzynarodowego

Konwencja nr 95 MOP dotycząca ochrony płacy, przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 roku, Dz.U. 1955, nr 38, poz. 234.

Europejska Karta Społeczna z dnia 18 października 1961 roku, Dz.U. 1999, nr 8, poz. 65.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE L 2019, nr 186/105.

Akty prawa krajowego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z dnia 16 lipca 1997 roku.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, Dz.U. 2022, poz. 1360 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 2021, poz. 1805 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U. 2022, poz. 479 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2020, poz. 1320 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz.U. 2019, poz. 1251 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U. 2020, poz. 2207 tekst jedn.

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 1265.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, Dz.U. 2018, poz. 771.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".