Świadectwo pracy – wybrane problemy

Ewelina Kumor-Jezierska

Abstrakt

Employment certificate: selected problems

The purpose of the article is to draw attention to the selected problems pertaining to the proper issue of the employment certificate with regard to the recent changes that have entered into force. In a situation when an employment relationship has ended, every employer has a legal obligation to issue an employment certificate. It is a document containing information necessary to establish employees’rights in the next place of employment, with pension authorities or in a job center. Starting from 1 January 2019 the employer, apart from an employment certificate, is also obliged to render to the employee, either in a paper or an electronic form, information on: the period of legal documentation storage, the possibility to receive employee documentation till the end of a calendar month following the lapse of time of employee documentation storage as well as information on employee documentation destruction in the case it was not picked up within the prescribed period.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: świadectwo pracy, urlop wychowawczy, obowiązek pracodawcy, postać papierowa, forma elektroniczna, employment certificate, parental leave, employer’s obligation, paper form, electronic form
References

Giżejowska A. (2017) Wniosek o wydanie świadectwa pracy w postaci papierowej lub elektronicznej, „Rzeczpospolita”, 11 maja, https://www.rp.pl/Kadry/305119983-Wniosek-o-wydanie-swiadectwa-pracy-w-postaci-papierowej-lub-elektronicznej.html (dostęp: 22 września 2022).

Duraj T. (2020) Komentarz do rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, komentarz do § 2, teza 6.3 rozporządzenia [w:] K.W. Baran, Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz, Warszawa.

Kumor-Jezierska E. (2020) Obowiązki pracodawcy przy przejściu zakładu pracy, LEX. 

Nałęcz M. (2017) Świadectwo pracy, Legalis.

Partyk A. (2017) Charakter dowodowy świadectwa pracy, LEX.

Sobczyk A. (2017) Świadectwo pracy jako dokument urzędowy [w:] A. Sobczyk, Państwo zakładów pracy, Warszawa.

Tomaszewska M. (2005) Roszczenia z tytułu wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Glosa do wyroku SN z 13.10.2004 r., II PK 36/04, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa”, nr 4. 

Orzecznictwo

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 1993 roku, II SA 2468/92, ONSA 1994, nr 2, poz. 58.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2005 roku, III AUa 1383/04, LEX nr 175551.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 września 2008 roku, III AUa 1525/07, OSA 2010, nr 3, poz. 90–95.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 września 2012 roku, III AUa 697/12, LEX nr 1223442.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 listopada 2014 roku, III AUa 334/14, Legalis nr 1179918.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2016 roku, II UK 98/15, OSNP 2017, nr 10, poz. 133.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 marca 2016 roku, III AUa 1752/15, LEX nr 2020077.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 czerwca 2016 roku, III AUa 1492/15, LEX nr 2071301.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2016 roku, II PK 186/15, Legalis nr 1515098.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2016 roku, III AUa 1338/16, LEX nr 2191585.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2017 roku, III AUa 1274/16, LEX nr 2265621.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 maja 2018 roku, III AUa 345/17, LEX nr 2531862.

Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 23 października 2019 roku, IV U 985/19, LEX nr 2773272.

Akty prawa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 roku w sprawie urlopów wychowawczych, Dz.U. 1990, nr 76, poz. 454 tekst jedn.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy, Dz.U. 2016, poz. 2292.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej, Dz.U. 2018, poz. 2369.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, Dz.U. 2019, poz. 1709.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 2021, poz. 735 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, Dz.U. 2020, poz. 1740 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 2021, poz. 1805 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2020, poz. 1320 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 2022, poz. 1009 tekst jedn.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U. 2022, poz. 504 tekst jedn.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2020, poz. 1409.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, Dz.U. 2016, poz. 2255.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, Dz.U. 2021, poz. 170 tekst jedn.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019, poz. 1043.

Źródła internetowe

Stanowisko MPiPS z 16 maja 2012 roku w sprawie zamieszczania informacji o uprawnieniach pracowniczych w świadectwie pracy, http://www.pogotowiekadrowe.pl/documents/najnowsze%20stanowiska%20201206.htm (dostęp: 22 września 2022).

Stanowisko MPiPS w sprawie świadectw pracy, pismo z dnia 30 sierpnia 2012 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, SPS-023-6527/12, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/sps-023-6527-12-stanowisko-mpips-w-sprawie-swiadectw-184693313 (dostęp: 22 września 2022).

Stanowisko Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 marca 2018 roku, https://sgk.gofin.pl/11,4948,226393,elektronizacja-komunikacji-w-stosunkach-pracy.html (dostęp: 22 września 2022).

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/odpis%20.html, https://sjp.pwn.pl/szukaj/kopia.html (dostęp: 22 września 2022).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".