O pomocy w podejmowaniu zatrudnienia w ramach stosunków służbowych na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Magdalena Paluszkiewicz

Abstrakt

On the assistance in taking up employment in the context of an public servants’ relationship under the Act on Employment Promotion and Labour Market Institutions

The Act of 20 April 2004 on the Promotion of Employment and Labour Market Institutions provides for assistance in taking up the employment in the context of a public servants’relationship. However, this subject raises many problems of interpretation, but also controversy, arising from the comparison of the specific construction features of the public service employment relationships with the economic situation of the unemployed person. This problem, which is only hinted at in the doctrine of labour law, seems to have been completely ignored by the legislature, which, during the almost 20-year period of validity of the Employment Promotion Act and Labour Market Institutions, overlooked the matters mentioned in spite of numerous and far-reaching amendments to the Act. The aim of the study is therefore to identify the main uncertainties of interpretation in the application of its rules on support for taking up employment in the public service relationship and to formulate the claims de lege ferenda.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: stosunki zatrudnienia funkcjonariuszy, pomoc w podejmowaniu zatrudnienia, wątpliwości interpretacyjne, public servants’ employment relationships, assistance in taking up employment, uncertainties of interpretation
References

Czechowski M. (2016) Dyferencjacja wewnątrz grupy stosunków służbowych – żołnierze zawodowi a funkcjonariusze formacji umundurowanych i specjalnych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, nr 4 (280).

Góral Z. (2011) Komentarz do art. 2 [w:] Z. Goral (red.), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, Warszawa.

Góral Z. (1996) Prawne pojęcie bezrobotnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 53.

Góral Z., Włodarczyk M. (1992) Komentarz do ustawy z dnia 16 października 1991 roku o zatrudnieniu i bezrobociu, Łódź.

Jaworska K. (2016) Socjalne traktowanie bezrobocia, Olsztyn.

Kosut A. (2018) Prawne pojęcie bezrobotnego [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 8: M. Włodarczyk (red.), Prawo rynku pracy, Warszawa.

Kosut A. (1996) Komentarz do ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Gdańsk.

Kuczyński T. (2011) Pojęcie stosunku służbowego [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wrobel (red.), Stosunek służbowy, Warszawa (seria: „System Prawa Administracyjnego”, t. 11).

Liberacki M. (2018) Proces kształcenia członków formacji mundurowych w kontekście bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, nr 65, t. 1.

Paluszkiewicz M. (2022) Rynek pracy żołnierzy i funkcjonariuszy [w druku].

Paluszkiewicz M. (2021) Zasiłek dla bezrobotnych byłych funkcjonariuszy i żołnierzy – wybrana problematyka prawna na tle orzecznictwa sądowego, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”, nr 4.

Paluszkiewicz M. (2018) Osoba niepełnosprawna jako szczególna kategoria bezrobotnego [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 8: M. Włodarczyk (red.), Prawo rynku pracy, Warszawa.

Sanetra W. (1993) Zatrudnienie i bezrobocie. Przepisy i komentarz, Warszawa.

Stelina J. (2011) Strony i nawiązanie stosunków służbowych [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wrobel (red.), Stosunek służbowy, Warszawa (seria: „System Prawa Administracyjnego”, t. 11).

Wieczorek M. (2017) Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, Toruń.

Włodarczyk M. (1998) „Odpowiednie zatrudnienie” w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 7–8.

Orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2008 roku, I OSK 1557/07, LEX nr 548951.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2015 roku, I OSK 1607/13, LEX nr 1646152.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2021 roku, I OSK 1982/19, LEX nr 3198489.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2007 roku, II SA/Sz 548/07, LEX nr 470064.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2010 roku, II SA/Wa 1698/09, LEX nr 600206.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2016 roku, IV SA/Wr 270/16, LEX nr 2205233.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2017 roku, IV SA/Wr 732/15, LEX nr 2198616.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 grudnia 2017 roku, III SA/Kr 1166/17, LEX nr 2414143.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2018 roku, VIII SA/Wa 853/17, LEX nr 2485934.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 lutego 2019 roku, III SA/Kr 1309/18, LEX nr 2630301.

Akty prawa międzynarodowego

Konwencja MOP nr 44 z 1934 roku dotyczącązapewnienia bezrobotnym nie z własnej winy odszkodowańlub zasiłków, https://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k044.html (dostęp: 21 września 2022).

Konwencja MOP nr 168 z 1988 roku dotycząca popierania zatrudnienia i ochrony przed bezrobociem, https://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k168.html (dostęp: 21 września 2022).

Akty prawa krajowego

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku –Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 2021, poz. 735 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku –Kodeks pracy, Dz.U. 2022, poz. 1510 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 16 października 1991 roku o zatrudnieniu i bezrobociu, Dz.U. 1991, nr 106, poz. 457 ze zm.

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, Dz.U. 2022, poz. 520 tekst jedn.

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, Dz.U. 2022, poz. 1626 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Dz.U. 1995, nr 1, poz. 1 ze zm.

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu SiłZbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2022, poz. 1623 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeńspołecznych, Dz.U. 2022, poz. 1009 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2022, poz. 690 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz.U. 2021, poz. 1671 tekst jedn.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, Dz.U. 2021, poz. 1064 tekst jedn.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Dz.U. 2020, poz. 398 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017, poz. 1321.

Ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny, Dz.U. 2022, poz. 655.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dz.U. 2014, poz. 242 tekst jedn. ze zm.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2017 roku w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz orzekania o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, Dz.U. 2017, poz. 1345 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, Dz.U. 2020, poz. 667.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do Państwowej Straży Pożarnej, Dz.U. 2021, poz. 1772.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających sięo przyjęcie do służby w Policji, Dz.U. 2022, poz. 109.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach, Dz.U. 2022, poz. 1243.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".