Status prawny osób świadczących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy w świetle ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych

Monika Latos-Miłkowska

Abstrakt

Legal status of persons performing gainful employment on a basis other than employment relationship in the light of the Act on Resolution of Collective Disputes

The amendment to the Act on Trade Unions, which entered into force on 1 January 2019, significantly expanded the scope of people who have the right to associate in trade unions. As a consequence—in connection with Art. 6 of the Act on resolving collective disputes—the provisions of the Act on collective disputes concerning employees shall apply accordingly to these persons. This text analyses the legal status of these persons in the context of collective labour disputes. The author points out in particular those provisions of the Act on resolving collective disputes, the proper application of which to persons performing work on a basis other than an employment relationship may raise theoretical and practical problems and, as a finally, result in a reduction in the level of their protection compared to employees.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: osoby świadczące pracę zarobkową, spór zbiorowy, prawo do strajku, umowy cywilnoprawne, samozatrudnieni, persons performing gainful employment, collective labour dispute, the right to strike, civil law contracts, self-employed
References

Baran K.W. (2019) Zbiorowe prawo zatrudnienia, Warszawa.

Grzebyk P. (2022) Komentarz do art. 11 u.z.z. [w:] P. Czarnecki, P. Grzebyk, A. Reda-Ciszewska, B. Surdykowska, Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, Warszawa.

Kowalczyk A. (2017) Pojęcie sporu zbiorowego oraz pokojowe metody jego rozwiązywania w prawie polskim, Rzeszów.

Latos-Miłkowska M. (2018) Reprezentowanie praw i interesów osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy [w:] J. Stelina, J. Szmit (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia, Warszawa.

Liskowski M. (2021) Ochrona wynagrodzenia pracownika a wyzwania współczesnego rynku pracy, rozprawa doktorska [nieopublikowana], Toruń.

Masewicz W. (1994) Zatarg zbiorowy pracy, Bydgoszcz.

Pisarczyk Ł. (2019) Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy, Warszawa.

Stelina J. (2014) Spory zbiorowe [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 5: Zbiorowe prawo pracy, Warszawa.

Tomanek A. (2021) The Right to Strike and Other Forms of Protest of Persons Performing Gainful Employment under Civil Law, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”, t. 95.

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2012 roku, I PK 11/12, LEX nr 1243000.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 roku, I PK 232/11, LEX nr 1675383.

Akty prawa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 roku w sprawie uprawnieńpracowniczych osób wykonujących pracęnakładczą, Dz.U. 1976, nr 3, poz. 192 ze zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, Dz.U. 2020, poz. 1740 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2020, poz. 1320 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz.U. 2020, poz. 123 tekst jedn.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, Dz.U. 2022, poz. 854 tekst jedn.

Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeńsocjalnych, Dz.U. 2022, poz. 923 tekst jedn.

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Dz.U. 2019, poz. 1563 tekst jedn.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".