The Eirenic Function of Labour Law

Krzysztof Wojciech Baran

Abstrakt

The essence of the irenic function of labor law is the amicable settlement of disputes in the work environment. It applies to both individual and collective disputes. In the system of Polish labor law, there are not only settlements but also other collective agreements. Scrutinizing this problem is the crucial issue of the given paper.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: ireniczna funkcja prawa pracy, polubowne likwidowanie indywidualnych sporów pracy, porozumienia zbiorowe, irenic function of labor law, settlements in individual labor disputes, collective agreements
References

Baran K.W. (1994) Z problematyki charakteru orzecznictwa kolegiów arbitrażu społecznego [On the Problems of the Nature of Decisions of Arbitration Collegiums], “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” No. 2.

Baran K.W. (2017) [in:] K.W. Baran (ed.), System prawa pracy, t. 1: Część ogólna [The Labour Law System, Vol. 1: General Outline], Warszawa.

Baran K.W. (ed.) (2020) Kodeks pracy. Komentarz [The Labour Code. Commentary], Warszawa.

Baran K.W. (2021) [in:] K.W. Baran (ed.), Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy [Proceedings in Labour Law Cases], Warszawa.

Ćwiertniak B.M. (2017) [in:] K.W. Baran (ed.), System prawa pracy, t. 1: Część ogólna [The Labour Law System, Vol. 1: General Outline], Warszawa.

Męcina J. (2016) [in:] K.W. Baran (ed.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz [Collective Employment Law. Commentary], Warszawa.

Piątkowski J. (2020) [in:] K.W. Baran (ed.), Kodeks pracy. Komentarz [The Labour Code. Commentary], Warszawa.

Piekarski M. (1973) Czynności materialnoprawne a czynności procesowe w sprawach cywilnych (Wybrane zagadnienia) [Material Law Actions and Procedural Actions in Civil Cases (Selected Aspects)], “Studia Prawnicze,” No. 37.

Rączka K. (2002) Porozumienia zawieszające przepisy prawa pracy [Agreements that Suspend Labour Law Regulations], “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” No. 11.

Taleb N.N. (2007) The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, New York.

Tomanek A. (2019) [in:] K.W. Baran (ed.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz [Collective Employment Law. Commentary], Warszawa.

Legal acts

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Dz.U. 1997, No. 78, item 483, as amended.

The Civil Procedure Code Act of 17 November 1964, Dz.U. 2021, item 1805 consolidated text, as amended.

The Labour Code Act of 26 June 1974, Dz.U. 2020, item 1320 consolidated text, as amended.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".