Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 30 (2023), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2023

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0471/2021/1 w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Projekt okładki: Sebastian Wojnowski

Słowa kluczowe: dependent people, mistreatment, victimization, social law, osoby niesamodzielne, złe traktowanie, wiktymizacja, prawo socjalne, climate change, obligations of the employee and the employer, rules of social coexistence, personal rights of the employee, good of the workplace, zmiany klimatu, obowiązki pracownika i pracodawcy, zasady współżycia społecznego, dobra osobiste pracownika, dobro zakładu pracy, dialog społeczny, Europejska Karta Społeczna, konsultacje, social dialogue, European Social Charter, consultation, remote work, types of remote work, scope of remote work, amendment to the Labour Code, praca zdalna, rodzaje pracy zdalnej, zakres przedmiotowy pracy zdalnej, nowelizacja Kodeksu pracy, remote service, officer, servant relationship, służba zdalna, funkcjonariusz, stosunek służbowy, employment of foreigners, migration policy, labour migration, foreigners, zatrudnianie cudzoziemców, polityka migracyjna, migracje zarobkowe, cudzoziemcy, siła wyższa, zwolnienie od pracy, usprawiedliwienie nieobecności, pilne sprawy rodzinne, force majeure, leave of absence, excused absence, urgent family matters, rodzicielstwo, pracownik, pracodawca, związki zawodowe, układ zbiorowy pracy, regulamin, soft law, employee, employer, trade unions, collective labour agreement, regulation, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie wspierające, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, opiekun osoby z niepełnosprawnością, świadczenia opiekuńcze, nursing benefit, support benefit, carer’s allowance, special care allowance, carer of a person with a disability, care benefits, niepełnosprawność, racjonalne usprawnienie, proporcjonalność obciążenia, równe traktowanie, dyskryminacja, disability, reasonable accommodation, proportionality of the burden, equal treatment, discrimination

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Social Law Instruments for Counteracting Mistreatment and Victimization of Elderly and Dependent People

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 283–294
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.022.18494

Labour Law in the 20th Century as a Response to the Climate Crisis in Poland. Pro-climate Attitudes Versus the Obligations of the Parties to the Employment Relationship

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 295–308
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.023.18495

Zasady prowadzenia dialogu społecznego na gruncie postanowień (zrewidowanej) Europejskiej Karty Społecznej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 309-322
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.024.18496

The Problems of Remote Work in Polish Labour Code

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 323-328
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.025.18497

Służba zdalna

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 329-338
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.026.18498

Stabilising or Dynamising Approach—Changes in the Employment System for Foreigners

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 339-349
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.027.18499

Vis maior jako powód zwolnienia od pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 351-362
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.028.18500

Uprawnienia opiekunów dzieci przyznawane przez pracodawców jako przejaw realizacji celów wynikających z dyrektywy 2019/1158

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 363-372
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.029.18501

Praca zarobkowa a opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Postulat zmian w zakresie regulacji normatywnej świadczenia pielęgnacyjnego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 373-386
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.030.18502

Racjonalne usprawnienia jako środek wspierania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w świetle orzecznictwa sądowego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 387-403
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.031.18503

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".