Uprawnienia opiekunów dzieci przyznawane przez pracodawców jako przejaw realizacji celów wynikających z dyrektywy 2019/1158

Krzysztof Walczak

Abstrakt

The rights of employees in relation to parenthood granted by employers as a manifestation of the achievement of the objectives of Directive 2019/1158

Directive 2019/1158 obliges Member States to facilitate the reconciliation of work and family life for workers. This task can be carried out directly by the state as well as by employers. In the first case, it is necessary to issue laws. On the other hand, employers can help employees in the implementation of childcare through collective labour agreements, regulations and the so-called soft law. The information contained in the article is based on the research conducted by the author together with Barbara Godlewska-Bujok on the rights of employees in relation to parenthood granted by employers.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: rodzicielstwo, pracownik, pracodawca, związki zawodowe, układ zbiorowy pracy, regulamin, soft law, employee, employer, trade unions, collective labour agreement, regulation
References

Czerniak-Swędzioł J., Kumor-Jezierska E. (2021) Rozważania o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów w świetle dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2019/1158, „Roczniki Administracji i Prawa”, tom specjalny 2.

Czerniak-Swędzioł J., Kumor-Jezierska E. (2022) O sytuacji pracownika wypełniającego obowiązki opiekuńcze w świetle przepisów prawa pracy i wyzwań XXI wieku [w:] P. Nowik, I. Sierocka, W. Witoszko, K. Żywolewska (red.), Dorobek i rozwój nauki prawa pracy w świetle wyzwań XXI wieku. Księga dedykowana pamięci Profesora Bogusława Cudowskiego, Białystok.

Domagała-Szymonek K. (2019) Work-life balance w firmach. Pracownicy muszą mieć czas na życie prywatne, https://www.pulshr.pl/pr-wewnetrzny/work-life-balance-w-firmach-pracownicy-musza-miec-czas-na-zycie-prywatne,63262.html (dostęp: 20.08.2023).

Florek L. (2021) Prawne ramy pracy zdalnej, „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”, t. 2.

Godlewska-Bujok B. (2019) Work life balance czy work life conflict w kontekście prywatności pracowników sprawujących opiekę [w:] B. Godlewska-Bujok, K. Walczak (red.), Różnorodność w jedności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, Warszawa.

Godlewska-Bujok B. (2021) Praca zdalna w kontekście życia rodzinnego [w:] M. Mędrala (red.), Praca zdalna w polskim systemie prawnym, Warszawa.

Godlewska-Bujok B., Walczak K. (2019) Opiekunowie dzieci w zakładowych źródłach prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 12.

Godlewska-Bujok B., Walczak K. (2020) Uprawnienia opiekunów dzieci w praktyce działania polskich pracodawców, „Monitor Prawa Pracy”, nr 3.

Musiała A. (2021) Mise en oeuvre de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement europeen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant lequilibre entre la vie professionnelle et la vie privee des parents et des aidants, abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil mise en oeuvre polonaise, „Rocznik Administracji i Prawa”, tom specjalny 2.

Podgorska-Rakiel E. (2021) Dialog społeczny a praca zdalna [w:] M. Mędrala (red.), Praca zdalna w polskim systemie prawnym, Warszawa.

Ślęzak-Gąsiorowska A. (2019) Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów – perspektywa polska, „Monitor Prawa Pracy”, nr 7.

Walczak K. (2012) Dopuszczalność zwolnienia się z postanowień ponadzakładowego układu zbiorowego pracy przez pracodawców indywidualnych [w:] B.M. Ćwiertniak (red.), Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (Zbiór studiów), Sosnowiec.

Walczak K. (2013) Problematyka wynagradzania pracowników w układach zbiorowych pracy. Teoria i praktyka początku drugiej dekady XXI wieku w świetle poglądów Wacława Szuberta [w:] Z. Góral (red.), Układy zbiorowe pracy. W stulecie urodzin Profesora Wacława Szuberta, Warszawa.

Walczak K. (2014) Autonomiczne źródła prawa dotyczącego wynagradzania, „Monitor Prawa Pracy”, nr 1.

Walczak K. (2016) Wynagradzanie pracowników – opiekunów dzieci a zasady wynagradzania [w:] J. Czerniak-Swędzioł (red.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa.

Walczak K. (2018) Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców – przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy, Warszawa.

Walczak K. (2020) Rights and Entitlements of Child Care Givers in Autonomous Sources of Employment Law. The Employers Fad or the Labor Market Requirement? [w:] J. Wratny, A. Ludera-Ruszel (red.), New Forms of Employment. Current Problems and Future Challenges, Wiesbaden.

Walczak K. (2021a) O zasadności wykorzystania w prawie zatrudnienia teorii zarządzania personelem, „Roczniki Administracji i Prawa”, tom specjalny 1.

Walczak K. (2021b) Uprawnienia pracowników-opiekunów dzieci przyznawane przez pracodawców w autonomicznych źródłach prawa zatrudnienia jako przejaw realizacji strategicznego zarządzania personelem [w:] B. Godlewska-Bujok, K. Walczak (red.), Zatrudnienie w epoce postindustrialnej, Warszawa.

Walczak K., Godlewska Bujok B. (2021) Zasada zaspokajania bytowych i socjalnych potrzeb pracownika w zakładowych źródłach prawa pracy w odniesieniu do rodzicielstwa, Warszawa.

Wiktorowicz J., Warwas I., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., Klombka-Jarzyna J. (2016) Pokolenia – co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Warszawa.

Zarychta H. (1995) Funkcja socjalna przedsiębiorstw w okresie transformacji w świetle regulacji prawnej i praktyki, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 5.

Akty prawa

Ustawa z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2023, poz. 1465 tekst jedn.

Ustawa z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2023, poz. 1327 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2023, poz. 240.

Ustawa z 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2023, poz. 641.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE, Dz.Urz. UE L 2019, nr 188/79.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".