Służba zdalna

Wioletta Witoszko

Abstrakt

Remote service

The subject of the study is the institution of remote service by uniformed services officers. The legislator has significantly restricted the use of remote service, which may only be performer in strictly defined cases, such as states of emergency, state of epidemic threat or epidemic, or due to special needs of the service.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: remote service, officer, servant relationship, służba zdalna, funkcjonariusz, stosunek służbowy
References

Książek D., Witoszko W. (2020) Komentarz do niektórych przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (Komentarz do art. 3) [w:] K.W. Baran (red.), Tarcza antykryzysowa 1.0–4.0. Ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19, Warszawa.

Kuczyński T. (2011) [w:] T. Kuczyński, E. Mazurczak-Jasińska, J. Stelina, Stosunek służbowy, Warszawa (seria: System Prawa Administracyjnego, t. 11).

Makowski D. (2020) Kilka uwag o pracy zdalnej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 10.

Mazurczak-Jasińska E. (2015) [w:] K. Baran (red.), Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa (seria: System Prawa Pracy, t. 7).

Mitrus L. (2020) Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda – zmiana miejsca wykonywania pracy czy nowa koncepcja stosunku pracy, cz. 1, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 10.

Szpila J. (2007) Status prawny funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”, nr 1.

Akty prawa

Ustawa z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 2023, poz. 775 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2023, poz. 1465 tekst jedn.

Ustawa z 6 kwietnia 1990 roku o Policji, Dz.U. 2023, poz. 171 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 12 października 1990 roku o Straży Granicznej, Dz.U. 2023, poz. 1080 tekst jedn.

Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, Dz.U. 2022, poz. 1969 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 8 grudnia 1997 roku o Służbie Ochrony Państwa, Dz.U. 2023, poz. 66 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz.U. 2023, poz. 1136 tekst jedn.

Ustawa z 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz.U. 2022, poz. 1900 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 4 kwietnia 2014 roku o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą, Dz.U. 2022, poz. 1032 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. 2023, poz. 615 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2023, poz. 1327 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2023, poz. 240.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, Dz.U. 1996, nr 62, poz. 287.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".