Zasady prowadzenia dialogu społecznego na gruncie postanowień (zrewidowanej) Europejskiej Karty Społecznej

Marcin Wujczyk

Abstrakt

Principles of social dialogue based on the provisions of the European Social Charter (revised)

The European Social Charter (both in initial as well as revised version), as one of the most important legal acts regulating the standards of labour law, contains a number of provisions that regulate the principles of social dialogue. The Charter imposes an obligation to encourage joint consultation between workers and employers; supporting the mechanisms of voluntary negotiations between employers or employers’ organizations and employees’ organizations in order to regulate employment conditions through collective labour agreements; supporting conciliation mechanisms and voluntary arbitration for settling collective disputes. The provisions of the Charter also regulate the right of employees to be informed and participate in consultations regarding the employer’s situation.

The standards of social dialogue included in the European Social Charter constitute a comprehensive solution that can be a point of reference for the analysis of national solutions. They are also an indicator of changes that should be introduced to the national labour law system in order to create a strong basis for dialogue between social partners.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: dialog społeczny, Europejska Karta Społeczna, konsultacje, social dialogue, European Social Charter, consultation
References

Birk R. (2005) Prawo pracowników do informacji, konsultacji i współudziału w podejmowaniu decyzji w Poprawionej Europejskiej Karcie Społecznej: art. 21 i 22/29 [w:] A.M. Świątkowski (red.), Dorobek Rady Europy w zakresie kształtowania i ochrony praw społecznych. W kierunku powszechnej ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, Warszawa.

Birk R., Maack N. (2009) The Council of Europe and Employee Involvement in Private Enterprises, „The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations”, t. 25, nr 2.

Blainpain R., Windey P. (1994) European Works Council: Information and Consultation of Employees in Multinational Enterprises in Europe, Leuven.

Colucci M. (2001) The European Social Charter and the Right to Information and Consultation of Workers. Its Implementation in the European Union and in Italy [w:] R. Blainpain (red.), The Council of Europe and the Social Challenges of the XXIst Century, Brussels.

Council of Europe (2002) Explanatory Report to 1988 Additional Protocol [w:] European Social Charter. Collected texts, Strasbourg.

Council of Europe (2004) Explanatory Report to the 1988 Additional Protocol [w:] European Social Charter. Collected texts, Strasbourg.

Cudowski B. (2014) Spor zbiorowy jako forma zakładowego dialogu społecznego [w:] J. Stelina (red.), Zakładowy dialog społeczny, Warszawa.

European Commission (2000) Industrial relations in Europe 2000, Luxembourg.

Fonteneau G. (2001) La dimension sociale dans la mondialisation de leconomie, „Revue de la Faculte de Droit de l’Universite libre de Bruxelles”, t. 23, nr 1.

Gąciarz B., Pankow W. (2001) Dialog społeczny po polsku – fikcja czy szansa, Warszawa.

Harris D., Darcy J. (2001) The European Social Charter, New York.

Kolonay Lehoczy C. (2010) The fundamental Right of workers to information and consultation under the European Social Charter [w:] F. Dorssemont, T. Blanke (red.), The Recast of the European Works Council Directive, Antwerp–Oxford–Portland.

Nowikowska E., Nowik P. (2008) Zbiorowe prawo pracy, Warszawa.

Rychly L., Pritzer R. (2003) Social Dialogue at National Level in the EU Accession Countries, ILO Working Papers 993688933402676, International Labour Organization.

Sobczyk A., Daszczyńska A. (2010) Dialog społeczny jako narzędzie zbiorowego prawa pracy [w:] J. Stelina (red.), Dialog społeczny w praktyce przedsiębiorstw, Gdańsk.

Świątkowski A.M. (2006) Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa.

Wratny J. (2002) Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, Warszawa.

Wratny J. (2006) Prawo pracowników do informacji i konsultacji w sprawach gospodarczych przedsiębiorstwa, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 6.

Wratny J. (2008) Zasada informacji konsultacji pracowniczej w prawie europejskim. Uwagi dotyczące implementacji prawa europejskiego do prawa polskiego [w:] A. Sobczyk (red.), Informowanie i konsultacja pracowników polskim prawie pracy, Kraków.

Wujczyk M. (2013) Prawo do informacji i konsultacji jako podstawowe prawo pracowników w świetle standardów Europejskiej Karty Praw Społecznych [w:] G. Uścińska (red.), Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, Warszawa.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".