Aksjologia w zawodzie komornika sądowego

Maria Bosak-Sojka

Abstrakt

Axiology in the Profession of a J udicial Enforcement Officer

The aim of the study is to analyse the regulations contained in the Act of Parliament on judicial enforcement officers along with the provisions of the Code of Ethics of Judicial Enforcement Officers in terms of axiology elements. Moreover, the aim of the publication is to pose a question for the purpose of judicial enforcement officer’s duties, understood as a profession of public trust, formulated precisely through the prism of axiology. The raised issues are therefore not only innovative, but also showing a different perspective that characterizes the particular legal profession. 

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: komornik, aksjologia, zdrowie, nieskazitelny charakter, kryteria selekcyjne do zawodu, zawód prawniczy, zawód zaufania publicznego, judicial enforcement officer, axiology, health, impeccable character, selection criteria for the profession, legal profession, profession of public trust

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".