Status prawny działacza związkowego wykonującego pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy

Krzysztof Walczak

Abstrakt

The Legal Status of a T rade Union Activist Performing Work on a Basis Other than an Employment Contract

As a result of the amendment to the Act on Trade Unions, people performing work based on a civil law contracts may become trade union activists. However, this raises significant questions. First of all, it is doubtful to grant compensation to person who was dismissed without the consent of the trade union in the case where the termination of contract is objectively justified. Secondly, it is doubtful to grant these people the right to remuneration while they are released from the obligation to perform work. 

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: związki zawodowe, działacz związkowy, umowy prawa cywilnego, rozwiązanie umowy, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, wynagrodzenie, trade unions, trade union activist, civil law contract, termination of contract, release from the obligation to perform work, remuneration

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".