The Eirenic Function of Labour Law

Krzysztof Wojciech Baran

Abstrakt

The essence of the irenic function of labor law is the amicable settlement of disputes in the work environment. It applies to both individual and collective disputes. In the system of Polish labor law, there are not only settlements but also other collective agreements. Scrutinizing this problem is the crucial issue of the given paper.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: irenic function of labor law, settlements in individual labor disputes, collective agreement, ireniczna funkcja prawa pracy, polubowne likwidowanie indywidualnych sporów pracy, porozumienia zbiorowe

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".