Dla Autorów

Zasady kwalifikowania publikacji

1. Wstępnej weryfikacji artykułów naukowych dokonuje Redakcja. Polega ona w szczególności na stwierdzeniu, czy dany artykuł jest zgodny z profilem Czasopisma.

2. Redakcja Czasopisma może w uzasadnionych okolicznościach przyjąć do druku artykuł nie spełniający powyższych kryteriów.

3. Tekst przyjęty przez Redakcję przesyłany jest recenzentom, którzy:

a) wypowiadają się w zakresie: zgodności treści z tytułem, wyczerpania tematu, oceny wniosków, zakresu wykorzystanych materiałów,

b) oceniają stronę językową tekstu,

c) dokonują także weryfikacji tekstu w zakresie jego zgodności z wymogami prawa autorskiego.

Pozostałe informacje dla Autorów

Teksty zgłaszane do czasopisma powinny być napisane w języku polskim lub jednym z języków konferencyjnych. Teksty niezamawiane przez Redakcję nie są zwracane.

Preferowana długość tekstu to 20 tys. znaków.

Do każdego tekstu należy dołączyć streszczenie oraz słowa kluczowe w języku artykułu oraz w języku angielskim, ok. 400 znaków.

Jeśli do tekstu są dołączone grafiki bądź zdjęcia, należy je przesłać w osobnych plikach w rozdzielczości min. 300 dpi. Prosimy o niewklejanie grafiki w tekście. Redakcja przyjmuje tylko taki materiał ilustracyjny, do którego autorzy mają prawa i który pod względem jakości nadaje się do druku.

Tekst, streszczenie oraz słowa kluczowe należy przesłać drogą elektroniczną w formacie „rtf”, „doc” albo „docx” na adres kppips@uj.edu.pl. Autorów prosimy również o podanie numeru telefonu oraz adresu, na który wydawca ma przesłać egzemplarz autorski.

UWAGA: Aby zapewnić pełną anonimizację procesu recenzyjnego, konieczne jest dołączenie drugiej, zanonimizowanej kopii zgłaszanego tekstu (pozbawionej danych osobowych, danych kontaktowych - zaówno w tekście jak i metadanych).

Do tekstu powinna zostać dołączona w osobnym pliku bibliografia (sposób przygotowania bibliografii podany jest poniżej)

Wymagany jest następujący zapis tekstu:

Tekst główny

· Czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp 2.

· Objętość - 0,5-3 arkuszy wydawniczych ( 1 ark. 40 tys. znaków)

· Podanie pełnego imienia i nazwiska osób wspominanych w tekście, chyba że naprzeciw stoją szczególne względy.

· Nazwy publikacji kursywą.

· Terminy obcojęzyczne w stosunku do tekstu publikacji kursywą.

· Cytaty o objętości do trzech linijek w cudzysłowie.

· Cytaty o objętości powyżej trzech linijek wyróżnione, wielkość czcionki 10.

· Przypis stawiane są przed kropką kończącą wyrażenie.

· Należy używać nawiasów graniastych […].

Skróty

Skróty stosowane w tekście należy wskazać zbiorczo w pierwszym przypisie.

Przypisy

Czcionka Times New Roman, wielkość 10, odstęp 1,0.

Bibliografia

a. książki, monografie

inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + miejsce i rok wydania + strony [np. J. Kowalski, Historia, Warszawa 2001, s. 56–58];

b. prace zbiorowe:

inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + [w:] tytuł pracy zbiorowej pisany kursywą + inicjał imienia i nazwisko redaktora + miejsce i rok wydania + strony

[np. A. Kowalska, Historia [w:] Nauka, red. K. Nowak, Wrocław 2005, s. 45–48];

c. czasopisma:

inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + tytuł czasopisma pismem prostym w cudzysłowie + miejsce i data wydania + numer wydania (tom, zeszyt etc.] + strony

[np: A. Kowalska, Historia, "Prace Historyczne" (Kraków) 2005, nr 1, s. 42–56];

d. dokumenty archiwalne:

nazwa archiwum + nazwa zbioru + sygnatura teczki + nazwa dokumentu

[np. AAN, MSZ 9654, nazwa dokumentu, strona (jeśli jest paginacja)];

e. materiały internetowe:

tytuł strony + adres strony + data dostępu;

f. cytacja skrócona (publikacji cytowanej już wcześniej):

A. Kowalska, op.cit., s. 45 w przypadku, gdy cytujemy więcej niż jedną pracę danego autora: A. Kowalska, Historia, s. 45 w przypadku powtórzenia tego samego źródła: ibidem, s. 45.

 

Zasady dotyczące „ghostwriting” i „guest authorship” (opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting" i „guest authorship".

Z „ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship" („honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting", „guest authorship" redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:

Redakcja powinna wymagać od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Redakcja powinna wyjaśnić w „Instrukcjach dla autorów", że „ghostwriting", „guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure").

Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".