Dla Autorów

Zasady publikacji:

I. Zasady ogólne

1. Przedmiotem publikacji są teksty o ściśle naukowym charakterze, dotyczące historii średniowiecza, jego recepcji w epokach późniejszych, oraz źródeł historycznych powstałych w okresie średniowiecza.

2. Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane. Teksty autorów krajowych są publikowane:

a) w języku polskim ze streszczeniem w języku angielskim;

b) w języku angielskim ze streszczeniem w języku polskim.

Teksty autorów zagranicznych publikowane są w językach obcych, ze streszczeniem w języku polskim.

3. Czasopismo publikuje teksty w dwóch działach:

a) „Artykuły naukowe”;

b) „Materiały źródłowe”.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Od 17 tomu czasopismo jest indeksowane przez bazę BazHum.

II. Autorzy

4. W trakcie przygotowań do wydania tomu czasopisma Autorzy są zobowiązani do:

1) złożenia w ustalonym wcześniej terminie tekstów w formie elektronicznej na adres internetowy Redakcji wraz ze streszczeniem w języku polskim i krótką notą na temat autora zawierającą imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, e-mail do opublikowania w spisie autorów czasopisma oraz numer telefonu do wiadomości Redakcji;

2) stosowania w tekście i aparacie naukowym (przypisach) zasad zapisu bibliograficznego zgodnie z Instrukcją wydawniczą (punkt V).

3) złożenia Oświadczenia o dziele (załącznik 1).

5. W przypadku złożenia tekstu z ilustracjami Autorzy zobowiązani są ponadto do:

1) przesłania na adres internetowy Redakcji ilustracji w formacie graficznym JPG lub TIFF z dokładnymi informacjami na temat ich autora, tytułu i pochodzenia;

2) dostarczenia kopii zgody właściciela na publikację ilustracji.

6. Redakcja umożliwia publikację tekstów autorów zagranicznych w językach obcych ze streszczeniem w języku polskim.

7. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 1,5 znormalizowanego arkusza autorskiego, tj. 60 tys. znaków ze spacjami, zaś streszczeń – 1800 znaków ze spacjami.

8. Teksty należy składać według przyjętego wzorca:

1) w przypadku artykułów naukowych i materiałów źródłowych – umieszczenia w lewym górnym rogu imienia i nazwiska Autora, poniżej nazwy instytucji i po przecinku miejscowości, z której pochodzi lub w której jest zatrudniony, oraz poniżej wyśrodkowanego tytułu;

2) w przypadku materiałów źródłowych – umieszczenia pod tekstem omówienia wyśrodkowanego nagłówka „Aneks źródłowy” i poniżej edycji źródła według zasad wskazanych w artykule (omówieniu źródła).

9. Po otrzymaniu recenzji i podjęciu przez Redakcję decyzji o druku artykułu autor zobowiązany jest do poprawy tekstu i dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii recenzentów lub – w przypadku odmowy dokonania poprawek – ustosunkowania się do recenzji w formie pisemnej.

III. Redakcja

10. Działania Redakcji w zakresie prac nad kolejnym tomem czasopisma obejmują:

1) ustalenie i ogłoszenie na stronie internetowej terminu oddania tekstów do druku w kolejnym tomie czasopisma;

2) wstępną weryfikację tekstów przez Komitet Redakcyjny;

2) skierowanie otrzymanych tekstów do recenzji przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych;

3) na podstawie recenzji podjęcie decyzji o druku poszczególnych artykułów.

11. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustowania nadesłanych tekstów.

12. Redakcja stosuje sugerowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych.Wszelkie przypadki nierzetelności naukowej, ghostwriting”, „guest authorship” będą zgłaszane odnośnym instytucjom (instytucjom zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, edytorów naukowych itp.).

IV. Recenzja wydawnicza

13. Procedura recenzyjna ma charakter poufny. Recenzje są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób przeprowadzających i kontrolujących procedurę wydawniczą oraz Autorów nadesłanych do Redakcji artykułów.

14. Recenzja wydawnicza obejmuje ocenę nadesłanego do publikacji tekstu pod względem wartości naukowej oraz jego rzetelności i poszanowania cudzych praw autorskich.

15. Do recenzji artykułów powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych nie mających z Autorem konfliktu interesów określonego w ust. 16 i nie posiadających wiedzy o tożsamości Autora recenzowanego tekstu.

16. Za konflikt interesów między Autorem tekstu a recenzentem uznaje się:

1) powiązania osobiste w postaci pokrewieństwa, związków prawnych oraz konfliktu osobistego;

2) relacje zawodowe w postaci zwierzchnictwa/podległości w instytucjach naukowych;

3) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu 2 lat przed sformułowaniem recenzji.

17. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora artykułu.

18. Sporządzoną w wersji elektronicznej i pisemnej recenzję recenzent przekazuje redaktorowi czasopisma, który następnie przesyła ją Autorowi artykułu.

19. W przypadku jednej recenzji negatywnej Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu bądź kieruje go do innego recenzenta. W przypadku dwóch recenzji negatywnych artykuł nie jest przyjmowany do druku.

V. Instrukcja wydawnicza

Redakcja prosi autorów tekstów o stosowanie skrótów czasopism i wydawnictw źródłowych zgodnie z zamieszczonym spisem:

SPIS SKRÓTÓW