Jak cytować publikację

Anarchistyczne wizje bezpaństwowego ładu społeczno-politycznego średniowiecznej Islandii – zarys krytyki

Format cytowania:
GOłGOZA, Włodzimierz. Anarchistyczne wizje bezpaństwowego ładu społeczno-politycznego średniowiecznej Islandii – zarys krytyki. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, p. 241-261, pa. 2017. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2017/Tom-10-Zeszyt-2-2017/art/10135/>. Date accessed: 31 pa. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.012.7556.