Jak cytować publikację

Samoocena zdrowotnych kompetencji informacyjnych Polaków w świetle koncepcji samoskuteczności. Analiza wybranych wyników polskiej części Europejskiego Sondażu Kompetencji Zdrowotnych [HLS-EU]

Format cytowania:
NIEDźWIEDZKA, Barbara; SłOńSKA, Zofia; TARAN, Yuryi. Samoocena zdrowotnych kompetencji informacyjnych Polaków w świetle koncepcji samoskuteczności. Analiza wybranych wyników polskiej części Europejskiego Sondażu Kompetencji Zdrowotnych [HLS-EU]. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10 Numer 3, p. 210-218, lut. 2013. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-10-2012/Tom-10-zeszyt-3/art/2137/>. Date accessed: 19 lut. 2013 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.13.022.1170.