Jak cytować publikację

Porównanie myśli Arystotelesa i Konfucjusza w kontekście jurysprudencji cnót

Format cytowania:
ZAORSKI, Adrian. Porównanie myśli Arystotelesa i Konfucjusza w kontekście jurysprudencji cnót. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, p. 104-116, sie. 2023. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2023/Zeszyt-23-2023/art/24053/>. Date accessed: 31 sie. 2023 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.23.006.18152.