Jak cytować publikację

Michał Szulc, Emanzipation in Stadt und Staat: Die Judenpolitik in Danzig 1807–1847, Wallstein Verlag, Göttingen 2016, ss. 352.

Format cytowania:
ZIąTKOWSKI, Leszek. Michał Szulc, Emanzipation in Stadt und Staat: Die Judenpolitik in Danzig 1807–1847, Wallstein Verlag, Göttingen 2016, ss. 352. Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), p. 394-398, kwi. 2018. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2017/Numer-2-40/art/12717/>. Date accessed: 06 kwi. 2018 doi:.