Jak cytować publikację

Sytuacja prawna pracownika powracającego do pracy po wykorzystaniu urlopów związanych z rodzicielstwem - uwagi de lege ferenda

Format cytowania:
CZERNIAK-SWęDZIOł, Justyna. Sytuacja prawna pracownika powracającego do pracy po wykorzystaniu urlopów związanych z rodzicielstwem - uwagi de lege ferenda. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 2, p. 89-102, pa. 2017. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2017/Tom-24-Zeszyt-2-2017/art/10125/>. Date accessed: 31 pa. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.17.008.7395.