Dane konta
Dane adresowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i/lub wszelkie inne dane zamieszczone w Formularzu oraz załączone w przesłanych załącznikach w celu założenia Konta w Portalu Czasopism Naukowych www.ejournals.eu (dalej zwany Portalem) i jego obsługi i/lub udzielenia odpowiedzi na przesłane w Formularzach zapytanie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do niniejszej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości założenia Konta lub kasacja istniejącego Konta i/lub nieudzielenie odpowiedzi na zapytanie zadane w formularzach zaimplementowanych na Portalu. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych w związku ze świadczeniem usług. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich. Pani/Pana dane przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu (np. odpowiedzi na zapytanie przesłane z wykorzystaniem formukarza) lub do momentu zamknięcia założonego Konta w Portalu i/lub do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie (chyba że dalsze przechowywanie danych jest obowiązkiem prawnym). Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: info@ejournals.eu, pocztą tradycyjna na adres: Uniwersytet Jagielloński - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków lub stawiając się osobiście w siedzibie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego - ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków (pok. 5). Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Korzystając z Portalu Użytkownik akceptuje Politykę Prywatności i potwierdza, że zapoznał się i przyjmuje do wiadomości powyższe informacje.