WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (plik do pobrania)

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

.........................................
Miejscowość i data   
 
 
.........................................
Imię i nazwisko                                                     
 
.........................................
 
.........................................
Adres
 
 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
Tel 12-631-01-97
e-mail: reklamacja@wuj.pl
 
 
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi*:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Odbiór zamówionej rzeczy przeze mnie miał miejsce dnia
............................................................................................................................................................
 
Proszę o zwrot wartości zakupionego towaru na konto nr ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 
* Niepotrzebne skreślić 
 
 

................................

podpis